Privacy

Notă de informare și Cerere de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Document informativ articolul 13 din Reg. UE 2016/679- GDPR - Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de la persoana vizată

În conformitate cu prevederile Reg. UE 2016/679 (Regulamentul European privind protecția datelor cu caracter personal) vă transmitem informațiile necesare privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate. Informarea nu trebuie considerată valabilă pentru alte site-uri web care pot fi eventual consultate prin accesarea link-urilor prezente pe site-urile internet care aparțin domeniului operatorului, care nu poate fi considerat în nici un fel responsabil pentru site-urile internet ale terților.

Informarea este transmisă în conformitate cu art. 13 din Reg. UE 2016/679 (Regulamentul European privind protecția datelor cu caracter personal) și se bazează de asemenea și pe prevederile Directivei 2002/58/CE, în forma actualizată prin Directiva 2009/136/CE, în materie de Cookies

Date personale care pot fi prelucrate:

«date personale»: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă («partea interesată»); se consideră ca fiind identificabilă persoana fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire în special la anumite informații de identificare precum numele, un număr de identificare, date privind amplasarea, un cod de identificare online sau unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; (C26, C27, C30)

Informări specifice

Informările specifice pot fi prezentate în paginile site-ului, cu referire la anumite servicii sau la anumite prelucrări ale datelor furnizate.

Cookies

Pentru mai multe informații referitoare la cookies-urile utilizate de acest site web consultați politica de cookies la linkul de mai jos.

1. OPERATORUL RESPONSABIL CU PRELUCRAREA

în conformitate cu art. 4 și 24 din Reg. UE 2016/679 è Mitsubishi Electric Europe B.V., cu sediul legal în 1119NS Schiphol – Rijk Capronilaan 46 Olanda, sediul secundar Str. Tudor Vladimirescu nr 22, Etaj 6, Birou 4.2, Sector 5, București, ROMÂNIA, în persoana reprezentantului legal, contact prin e-mail privacy@ro.mee.com

2. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (RPD/DPO- DATA PROTECTION OFFICER)

numit în conformitate cu art. 37 – 39 din Reg. UE 2016/679, ale cărui contacte le indicăm mai jos: MEU.DMO@mecc.mee.com

3. SCOPUL ȘI BAZA JURIDICĂ A PRELUCRĂRII

Datele de natură personală furnizate, vor fi prelucrate cu respectarea condițiilor de legalitate prevăzute de art. 6 din Reg. UE 2016/679 în următoarele scopuri:

 • A) navigarea pe acest site web; - eventuala completare a formularului de colectare date, autentificare (login) și/sau solicitarea de date de contact cu transmiterea informațiilor solicitate care vă vor fi furnizate inclusiv de rețeaua de vânzări/distribuție din teritoriu; activități administrativ-contabile conexe.
  BAZA JURIDICĂ a prelucrării o reprezintă interesul legitim (art. 6 par. 1 lit. f) și îndeplinirea obligațiilor contractuale și pre-contractuale (art. 6 lit. c).

 • B) Marketing-ul direct: în urma consimțământului exprimat de Dvs. și până la opunerea Dvs., pentru transmiterea de către MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. de newsletters, comunicări comerciale, promoționale și informative, cercetări și analize de piață, comunicări privind evenimente, invitații sau altele asemenea prin e-mail
  BAZA JURIDICĂ a prelucrării o reprezintă consimțământul (art. 6 par. 1 lit. a).

 • C) crearea neautomată de profiluri: pentru a permite analizarea obiceiurilor și a opțiunilor de consum și a comportamentelor de achiziționare, în vederea îmbunătățirii ofertei comerciale și a serviciilor propuse și pentru a ne permite să vă transmitem comunicări care ar putea prezenta interes pentru Dvs. în vederea unui serviciu din ce în ce mai personalizat. Prelucrarea datelor personale ar putea viza activități de customer care, care constau în oferirea de servicii personalizate și de servicii de asistență. Aceste scopuri sunt urmărite chiar și prin introducerea acestor date în CRM-ul societății iar datele, chiar și cele referitoare la achiziții, vor fi prelucrate de persoanele însărcinate inclusiv în celelalte sedii secundare
  BAZA JURIDICĂ a prelucrării o reprezintă consimțământul (art. 6 par. 1 lit. a).

4. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele cu caracter personal furnizate vor fi comunicate destinatarilor, care vor prelucra datele în calitate de responsabili (art. 28 din Reg. UE 2016/679) și/sau în calitate de persoane fizice care acționează sub autoritatea Operatorului și al Responsabilului (art. 29 din Reg. UE 2016/679), în scopurile enumerate mai sus la punctul 3. Mai precis, datele vor fi comunicate:

 • Societăților Grupului Mitsubishi Electric; rețelei de vânzări/distribuție din teritoriu;

 • Subiecților care furnizează servicii de gestionare a sistemului informatic și a rețelelor de comunicare (inclusiv serviciul de poștă electronică);

 • birourilor sau Societăților în cadrul raporturilor de asistență și consultanță;

 • autorităților competente în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege și/sau a dispozițiilor organelor publice, la cerere;

 • în caz de scopuri administrativ-contabile, datele vor putea fi eventual transmise societăților de informare comercială în vederea evaluării bonității și a obiceiurilor de plată și/sau subiecților în scopul recuperării creanțelor.

Subiecții care aparțin categoriilor menționate mai sus au rol de Responsabil cu prelucrarea datelor, sau acționează în mod complet autonom ca Operatori individuali de prelucrare a datelor. Lista Responsabililor cu prelucrarea este actualizată constant și este disponibilă la sediul legal indicat mai sus sau poate fi obținută adresându-vă în scris Operatorului la adresa privacy@ro.mee.com

5. TRANSFERUL DATELOR CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ ȘI / SAU CĂTRE O ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ ȘI GARANȚII

Datele personale vor fi transferate în Țări în afara UE, în scopul realizării scopurilor conexe indicate mai sus. Datele vor fi transferate în baza art. 44 și următoarele din Reg. UE 2016/679, și mai precis în țări terțe care au furnizat garanții corespunzătoare și în care persoana vizată dispune de drepturi opozabile și de căi de atac efective (art. 46 Reg. UE 2016/679, inclusiv cu clauzele contractuale și cu celelalte dispoziții prevăzute la articolul 46, paragraful 3).

Persoana interesată va putea obține informații referitoare la garanții pentru transferul datelor, transmițând un mesaj de mail scris la adresa privacy@ro.mee.com

6. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR SAU CRITERII PENTRU DETERMINAREA PERIOADEI

Prelucrarea se va efectua în formă automată și manuală, prin modalități și instrumente menite să garanteze un nivel maxim de siguranță și de confidențialitate, prin grija subiecților anume însărcinați în acest scop.

În conformitate cu prevederile art. 5 aliniatul 1 lit. e) din Reg. UE 2016/679 datele personale colectate vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o durată de timp care nu poate depăși realizarea scopurilor pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate. Păstrarea datelor cu caracter personal furnizate depinde de scopul prelucrării:

 • navigarea pe acest site web (vezi informarea referitoare la cookie);

 • activități administrativ-contabile (10 ani)

 • pentru cererea de contact (maxim 1 an);

 • marketing direct (până la opunere);

 • crearea neautomată de profiluri (pentru criteriu veți putea adresa un mesaj scris la privacy@ro.mee.com)

Timpul este stabilit pe baza unor criterii cu privire la care partea vizată poate fi obține informații prin transmiterea unui mesaj scris la privacy@ro.mee.com

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATEe

Vă veți putea exercita drepturile în forma exprimată În art. 15 și următoarele din Regulamentul UE 2016/679, adresându-vă la privacy@ro.mee.com. Veți avea dreptul în orice moment, de a solicita Operatorului responsabil cu prelucrarea datelor, accesul la datele Dvs. personale, rectificarea, ștergerea acestora, limitarea prelucrării și eventual portabilitatea datelor Dvs.. În plus, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor Dvs. bazată pe consimțământul Dvs. și/sau pe interesul Dvs. legitim. Pentru a nu mai primi comunicări de marketing direct sau pentru a nu vi se mai efectua un profil, va fi suficient să transmiteți în orice moment un mesaj e-mail la adresa privacy@ro.mee.com sau să utilizați sistemele noastre de ștergere automată prevăzute numai pentru mesajele e-mail de marketing. Aveți dreptul de a înainta o reclamație la Autoritatea de control. Nu există un proces decizional automatizat.

8. NATURA TRANSMITERII

Transmiterea datelor personale în scopul A) este necesară pentru a putea beneficia de serviciile propuse de Operator; netransmiterea conduce la imposibilitatea de a beneficia de acestea. Transmiterea datelor personale în scopurile B) și/sau C) este facultativă; netransmiterea nu va permite trimiterea de comunicări de marketing direct după cum este descris la punctul b) și/sau prelucrarea datelor în scopurile indicate la punctul C), dar nu va afecta posibilitatea de a beneficia de serviciile prevăzute la punctul A).


Data actualizării 24 iulie 2019

Operatorul de date

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Amsterdam Sucursală București

Str. Tudor Vladimirescu nr 22, Etaj 6, Birou 4.2, Sector 5

București, ROMÂNIA